اختلالات شخصيتى

اختلالات شخصيتى  :براى درك اختلالات شخصيتى ابتدا بايد يدانيم شخصيت چيست این مجموعه ای از ویژگی هایی است که فرد با انها رشد می کند و افراد را از دیگران متمایز ميسازد. شخصیت در طول دوران کودکی و نوجوانى شكل ميگيرد وهر فرد تا اوايل دهه سوم زندگى ( بي…